Museum voor Hedendaagse Kunst

M4 DO 008

Dit project begon met een zeer grondige analyse van vijf museumgebouwen van architecten die gebruik maken van een gedeelde filosofie voor hun architectuur. De gebouwen zijn herkenbaar aan een hoogwaardige technische uitwerking, waarmee ze zich bescheiden opstellen t.o.v. de kunst en niet meegaan in de trend van spektakel architectuur. Deze gebouwen streven naar een intellectuele abstractie met eenvoudige vormen en met het minimaliseren van de uiterlijke verschijning. Dit gaat gepaard met een actief contextualisme en een efficiënte programmatische opbouw. Dit werd het gezamenlijk onderzoek van afstudeeratelier Centre for Contemporary Art.

Er zijn drie hoofdthema’s die bij het Museum voor Hedendaagse kunst verder zijn onderzocht. Allereerst de ontwikkeling van het stedelijk weefsel van het Antwerpse Zuid. De wijk Zuid in Antwerpen kent een lange geschiedenis die terug gaat tot de bouw van het Zuidkasteel. Dit werd in de 19e eeuw gesloopt samen met de Spaanse omwalling om de stad te laten groeien en een nieuwe stadswijk aan te leggen wat later het Zuid is gaan heten. Ook speelde de havenactiviteiten tot eind jaren ‘60 van de vorige eeuw een belangrijke rol voor het Zuid en heeft duidelijke sporen in het gebied achter gelaten. Het gebied is vandaag de dag steeds in ontwikkeling. De focus ligt echter niet op de gebouwen maar op een kwalitatieve impuls voor de publieke ruimte (Scheldekaaien en gedempte Zuiderdokken).

Sinds de Hightech beweging uit de jaren ’60 zijn grote flexibele ruimtes een thema binnen de museumarchitectuur. Het doel was het creëren van een museumarchitectuur die bevrijd is van de inhoud. Het gebouw is een sprekende en abstracte structuur die onafhankelijk is van de artistieke inhoud. Mede dankzij een hoge flexibiliteit wordt het mogelijk aanpassingen te maken aan de eisen en wensen van de gebruikers. De hightech beweging had de techniek als centraal uitgangspunt en inspireerden een generatie internationale architecten. Deze architecten hanteerde een integrale ontwerpfilosofie wat leidde tot architectuur met een sterke ‘technische’ uitstraling. Integraal ontwerpen is een andere manier van benaderen van het ontwerp, het identificeert zich door een precieze aanpak van programmatische efficiëntie, gerelateerd aan eerder geschatte aannames. Een integraal ontwerp kan worden gemeten aan de interpretatie van de efficiënte van de vraag van een programma. Bij een integraal ontwerp is het doel een machine te creëren, waarbij de expressie een resultaat is van efficiënt functionalisme van het concept. Dit ideaal kan worden bereikt als er een balans is tussen efficiëntie en eenvoud.

This project began with a thorough analysis of five museum buildings by architects who use a shared philosophy for their architecture. The buildings are distinguished by a high technological execution, with a modest look in relation with the art instead of following the trend of spectacular architecture. These buildings strive for an intellectual abstraction with simple shapes and minimizing the appearance. This is accompanied by active contextualism and an efficient program-based structure. This became the joint research of graduation studio Centre for Contemporary Art.

There are three main themes that are explored further in this project. First, the development of the urban fabric of Antwerpen-Zuid. The southern district of Antwerp has a long history that goes back to the construction of the Zuidkasteel. This was demolished in the 19th century together with the Spanish city walls to allow the city to grow and a new district to build, what became the southern district as we know it today. Port activities also played an important role till late 1960s in the Zuid and has left clear traces in the area of those days. Even today, the area is still in development. But the focus is not on buildings but rather on a qualitative boost to the public space (Scheldekaaien and the former Zuiderdokken).

Since High-tech movement of the 1960s, large flexible spaces are a topic within the museum architecture. The goal was to create a museum architecture that has been freed of content. The building is a striking and abstract structure that is independent of its artistic content. Partly thanks to high flexibility it is possible to make modifications to the requirements and wishes of the users. The high-tech movement had technology as a central starting point and inspired a generation of international architects. The architects used a integrated design philosophy which led to an architecture with a strong ‘technical’ look. Integrated design is a different way of approaching the design, identified by a precise approach of programmatic efficiency, related to previously estimate assumptions. An integral design can be measured by the interpretation of the effective demand of a program. In an integral design the objective is to create a machine, wherein the expression is a result of efficient functionalism of the concept. This ideal can be achieved if there is a balance between efficiency and simplicity.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

MAQUETTE / MODEL

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


DOWNLOAD THESIS MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST

DOWNLOAD EINDCOLLOQUIUM MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST

Advertenties

One thought on “Museum voor Hedendaagse Kunst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s